Stavebné rezivo - slovník

Vysvetlenie pojmov a pomenovaní stavebného reziva a súčastí dreveného krovu.
Stavebné rezivo - slovník

Neomietané rezivo

Drevený materiál šírkovo neopracovaný. Príklad: neomietané dosky, neomietané fošne.

Doska

Drevený materiál obdĺžnikového prierezu do hrúbky 25 mm (nazývaný aj cólová doska).

Klieština

Vystužujú priečne, spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami. Klieštiny sú spravidla zdvojené.

Krokva

Krokvý sú nesené väznicami a pomúrnicami, pri väznicových sústavách smerujú kolmo na odkvap.

Vrcholová väznica

Podopiera krokvy pod hrebeňom.

Stredná väznica

Je nesená stĺpikmi.

Odkvapová väznica

Je v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.

Väznica

Väznice sú nanesené stĺpikmi podporujú krokvy.

Vzpera

Vzpery vystužujú krov priečne, sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.

Stĺpik

Stĺpiky podopierajú väznicu krovu.

Väzný trám

Väzné trámy prenášajú zaťaženie stĺpikov a vzpier, konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.

Pomúrnica

Pomúrnice sa osadzujú na obvodovú nosnú stenu, kotvia sa do muriva, alebo stužujúceho venca.

Kontra lata

Drevený materiál obdĺžnikového prierezu. Kontra laty sú kolmé na strešné laty, upevnené na krokve, zväčša o rozmere 30 – 60 mm x 30 – 60 mm, vytvárajú vzduchovú medzeru.

Strešná lata

Drevený materiál obdĺžnikového prierezu, nosná časť krytiny. Strešné laty sú zväčša o rozmere 30 – 60 mm x 30 – 60 mm.

Fošňa

Drevený materiál obdĺžnikového prierezu hrúbky od 30mm do 50 mm.

Hranol

Drevený materiál obdĺžnikového, alebo štvorcového prierezu.